Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1154 Прието с Протокол № 47/20.06.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от от Закона за местното самоуправление и местната администрация;  чл. 36 от Закон за собствеността; чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 26, ал. 1, т. 1, чл. 34, ал. 1, т. 2 и чл. 34, ал. 3 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, протокол №40/14.05.2019 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

            1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост за 2019 г. с прекратяване на съсобствеността чрез продажба на общински дял, предмет на АЧОС №6455/26.04.2011 г. от недвижим имот, намиращ се в гр. Русе, ул. „Мими Балканска“ №15, представляващ 2/5 идеални части от ПИ с идентификатор 63427.4.2039 по КККР на гр. Русе, целия с площ 242 кв.м., заедно с 2/5 идеални части от сграда с идентификатор 63427.4.2039.1, цялата със застроена площ 73 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, с прогнозен приход от продажба в размер на 19 185,00 лева /деветнадесет хиляди и сто осемдесет и пет лева/, без включени дължими данъци.

            2. Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община Русе от една страна и Хюсню Ремзи Исмаил и Бахтияр Хюсню Исмаил от друга страна, чрез продажба на частта на Общината, представляваща 2/5 идеални части от ПИ с идентификатор 63427.4.2039 по КККР на гр. Русе, целия с площ 242 кв.м., заедно с 2/5 идеални части от сграда с идентификатор 63427.4.2039.1, цялата със застроена площ 73 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, предмет на АЧОС №6455/26.04.2011 г., вписан под №56, т. 12/2011г., н. д. 2386, д.в.р. 4944, вх. рег. №5096 от 02.05.2011 г. в Службата по вписванията – гр. Русе към Агенцията по вписванията, срещу заплащане от Хюсню Ремзи Исмаил и Бахтияр Хюсню Исмаил, на цена в размер на 19 185,00 лева /деветнадесет хиляди и сто осемдесет и пет лева/, без включени дължими данъци.

            Дължимите данъци и такси са за сметка на купувачите – съсобственици.

            Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)