Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1155 Прието с Протокол № 42/16.10.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 129 от Търговския закон, Общинският съвет реши:

1.Дава съгласие за безвъзмездно придобиване от Община Русе на 651 дяла, представляващи 100 на сто от капитала на „Летище Русе” ЕООД с номинална стойност 10 лева всеки.
2.Упълномощава Кмета на Община Русе да извърши необходимите действия по придобиване на дяловете от капитала на „Летище Русе” ЕООД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)