Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1155 Прието с Протокол № 47/20.06.2019 г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с  чл. 38, ал. 2 и ал. 4 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 8, ал. 1, ал. 9 от ЗОС,  чл. 26, ал. 1, т. 3 и чл. 42, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и Протокол №39/03.04.2019 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. с учредяване възмездно право на пристрояване за изграждане на стълбище със застроена площ 10,55 кв. м. и с обща площ 21,10 кв.м. с размери 3,95/2,67 м. и възмездно право на надстрояване – реконструкция на покрив с надзид до 1,50 м., със застроена площ 86 кв.м. към сграда с идентификатор 63427.4.2477.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, кв. 622, ул. „Йосиф Дайнелов“ №11, гр. Русе, върху имот-частна общинска собственост с идентификатор 63427.4.2477 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, предмет на АОС №5441/09.06.2008 г., с прогнозен приход от учредяването на правото на пристрояване и надстрояване в размер на  9 084,80 лв., от които 1 789,80 лв. – за право на пристрояване и 7 295,00 лв. – за право на надстрояване. 

2. Дава съгласие за учредяване възмездно право на пристрояване за изграждане на стълбище със застроена площ 10,55 кв.м. и обща площ 21,10 кв.м. с размери 3,95/2,67 м.  и възмездно право на надстрояване реконструкция на покрив с надзид до 1,50 м., със застроена площ 86 кв.м. към сграда с идентификатор 63427.4.2477.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, кв. 622, ул. „Йосиф Дайнелов“ №11, гр. Русе, върху имот-частна общинска собственост с идентификатор 63427.4.2477 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, предмет на АОС №5441/09.06.2008 г., в полза на Емил Стоянов Любомиров и Десислава Кънева Любомирова, съобразно предвижданията на одобрен от Главния архитект на Община Русе на 07.03.2019 г.  проект, срещу заплащане на цена в размер, както следва:

– 1 789,80 лв., без дължими данъци и такси за учредяваното възмездно право на пристрояване;

– 7 295,00 лв., без дължими данъци и такси за учредяваното възмездно право на надстрояване.

Дължимите данъци и такси са за сметка на Емил Стоянов Любомиров и Десислава Кънева Любомирова.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)