Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1155

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1155
Прието с Протокол № 54/21.12.2006 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл. 42, ал.2 и чл.47, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗОС, чл.1 от Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно–спестовни влогове, във връзка с § 3 от Допълнителни разпоредби на ЗУЖВГМЖСВ, чл. 31, ал.1 от Наредба №1 на ОбС-Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Наредба №6 на ОбС – Русе, протоколи №71/21.11.2006 г., №67/03.10.2006 г., 69/13.10.2006 г. на Комисията по общинска собственост и Решения №№ 1141/24.11.2006 г., 917/31.03.2006 г. на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:
І.
1.Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на търг за продажба на общински недвижим имот, намиращ се в село Сандрово, Община Русе, представляващ УПИ ІІ-20 от кв. 64 по плана на селото с площ от 820,00 кв. м., предмет на АОС №4798/16.11.2006 г., при начална тръжна цена 8 220,00 лева.
2.Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на търг за продажба на общински недвижим имот, намиращ се в село Долно Абланово, Община Русе, представляващ УПИ ХІІІ-32 от кв. 5 по плана на селото с площ от 985,00 кв. м., предмет на АОС №3510/28.02.2001 г., при начална тръжна цена 2 960,00 лева.
3.Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на търговете, да издаде заповеди за определяне на спечелилия участник и сключи договори за продажба.
ІІ.
1. Дава съгласие за откриване процедура за продажба чрез търг с явно наддаване на общински недвижими имоти представляващи:
– незастроен урегулиран поземлен имот № ІV- 1617 в кв.54 с площ от 966.00 кв.м.по регулационния план на град Мартен, АОС № 3997 от 16.05.2003 г., с начална тръжна цена левовата равностойност на 28 980 евро;
– незастроен урегулиран поземлен имот № V- 1618 в кв.54 с площ от 966.00 кв.м.по регулационния план на град Мартен, АОС № 3998 от 16.05.2003 г., с начална тръжна цена левовата равностойност на 28 980 евро;
– незастроен урегулиран поземлен имот № VІ- 1619 в кв.54 с площ от 714.00 кв.м.по регулационния план на град Мартен, АОС № 3999 от 16.05.2003 г., с начална тръжна цена левовата равностойност на 21 420 евро;
– незастроен урегулиран поземлен имот № VІІ- 1620 в кв.54 с площ от 780.00 кв.м.по регулационния план на град Мартен, АОС № 4000 от 16.05.2003 г. с начална тръжна цена левовата равностойност на 23 400 евро.
2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга след влизане в сила на решението на ОбС-Русе;
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед за определяне на спечелилия търга, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор с лицето спечелило търга.
ІІІ.
1.Изменя списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, като точка №819. ЖК “Дружба-3”, ЖБ №41, вход 2, етаж 4 апартамент №16 от раздел А. АПАРТАМЕНТИ се заличава и добавя нова точка 1291. ЖК “Дружба-3”, ЖБ №41, вход 2, етаж 4 апартамент №16 в списък №2 на общинските жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди.
1.1Да се продаде на Ангел Николов Коев и Мария Ангелова Петкова общинско жилище, намиращо се в град Русе, ЖК “Дружба-3”, ЖБ №41, вход 2, етаж 4, представляващо апартамент №16 със застроена площ от 76,50 кв. м., състоящ се от стая, дневна, кухня, сервизни помещения, избено помещение №16 с площ от 6,42 кв. м, заедно с 1,9896% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж на цена по-високата от пазарната цена 29 924,00 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.
2.Изменя списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, като точка №1099. ЖК “Дружба-3”, ЖБ “Габриела”, вход 2, етаж 1 апартамент №1 от раздел А. АПАРТАМЕНТИ се заличава и добавя нова точка 1292.ЖК “Дружба-3”, ЖБ “Габриела”, вход 2, етаж 1 апартамент №1 в списък №2 на общинските жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди.
2.1Да се продаде на Росица Петрова Методиева и Олмер Митков Методиев общинско жилище, намиращо се в град Русе, ЖК “Дружба-3”, ЖБ “Габриела”, вход 2, етаж 1, представляващо апартамент №1 със застроена площ от 61,34 кв. м., състоящ се от стая, дневна, кухня, сервизни помещения, избено помещение №1 с площ от 15,20 кв. м, заедно с 6, 9900% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж на цена по-високата от пазарната цена 23 994,00 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.
3.Да се продаде на Венета Генова Генова и Росен Великов Генов общинско жилище, намиращо се в град Русе, ЖК “Чародейка-Г-север”, ЖБ №302, вход 1, етаж 2, представляващо апартамент №6 със застроена площ от 66,57 кв.м., състоящ се от стая, дневна, кухня, сервизни помещения, избено помещение №6 с площ от 5,56 кв. м, заедно с 0,830% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж на цена по-високата от пазарната цена 26 040,00 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.
4.Да се продаде на Даринка Бонева Вишанова. общинско жилище, намиращо се в град Русе, ЖК “Чародейка-Г-юг”, ЖБ №109, вход 5, етаж 2, представляващо апартамент №4 със застроена площ от 66,41 кв. м., състоящ се от стая, дневна, кухня, сервизни помещения, избено помещение №4 с площ от 5,54 кв. м, заедно с 2,137% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж на цена по – високата от пазарната цена 25 977,00 лева или данъчната оценка към датата на сделката, върху която да се начислят дължимите данъци и такси.
5.Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповеди и сключи договори съгласно решението на Общинския съвет.
ІV.
1. Дава съгласие за откриване на процедура по продажба чрез търг с явно наддаване на общински недвижим имот №000357 с площ 6,612 дка, местност „Слатина”, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІІІ – та категория, в землището на град Русе, с акт за частна общинска собственост №2955/1999 г, с начална тръжна цена 5 620 лева.
2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга, след влизане в сила на решението на ОбС – Русе.
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед за определяне на спечелилия търга, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор с лицето спечелило търга.
V.
1. Дава съгласие за откриване на процедура по продажба чрез конкурс на общински недвижим имот №000555 с площ 35,850 дка в землището на град Русе, местност „Орта Екенлик”, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІІІ – та категория, с акт за частна общинска собственост №3031/1999 г, с начална цена 34 955,00 лева.
2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на конкурса, след влизане в сила на решението на ОбС – Русе.
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед за определяне на спечелилия конкурса, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор с лицето спечелило конкурса.
VІ.
1. Дава съгласие за откриване на тръжна процедура за продажба на общински недвижим имот, представляващ ателие № 1, намиращо се в партера на 5-етажна жилищна сграда по ул. “Княжеска” 1Б, с площ 14,16 кв.м, заедно с Ѕ идеална част от коридор и санитарен възел към него с площ 6,80 кв.м, изба със светла площ 8,00 кв.м и 1,69% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж в поземлен имот № 741, кв.69 по плана на гр. Русе, предмет на АОС № 49/31.05.1995г., при начална тръжна цена 18 104,00 лева.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на търга, да издаде заповед за определяне на спечелилия участник и сключи договор в съответствие с т.1 на настоящото решение.
VІІ
1. Дава съгласие за провеждане на явен търг за продажба на недвижим имот, общинска собственост, находящ се по бул. бул. “България”, ъгъла с бул. „Цар Освободител” в град Русе и представляващ: Урегулиран поземлен имот ІІ – 4359 – за творческо ателие, кв. 820 с площ 905 м2 при начална тръжна цена, левовата равностойност на 108 600,00 евро (сто и осем хиляди и шестстотин евро) и дължимите данъци и такси, описан в акт за частна общинска собственост под № 1542/22.09.1997 год. (вписан под № 78, т.35 от 13.09.06 г. на Съдия по вписванията при РС-Русе).
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на търга, да издаде заповед за определяне на спечелилият търга и сключи договор за продажба, съгласно решението на Общинския съвет.
VІІІ.
1.Дава съгласие за провеждане на конкурс за продажба на общински имот – частна общинска собственост в гр.Русе по ул.”Стоян Заимов” № 2”А” представляващ масивна двуетажна сграда със застроена площ 294 кв.м. имаща статут на суперфициарна собственост върху реституиран терен-УПИ ІІІ-5002, кв.713, при начална конкурсна цена 368 150 лв. при условие да се запази предназначението на сградата.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на конкурса, да издаде заповед за определяне на спечелилия конкурса и сключи договор за продажба.
ІХ.
1. Дава съгласие за откриване на процедура по продажба чрез търг с явно наддаване на общински недвижим имот №062018 с площ 24,951 дка в с. Сандрово, местност „Люцерните”, начин на трайно ползване – друга изоставена нива, ІІІ – та категория, с акт за частна общинска собственост №4795/07.11.2006 г, с начална тръжна цена 19 961 лева.
2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга, след влизане в сила на решението на ОбС – Русе.
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед за определяне на спечелилия търга, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор с лицето спечелило търга.