Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1156 Прието с Протокол № 42/16.10.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 3 и ал. 4 и чл. 53, т. 1 от Закона за общинска собственост, и чл.10, ал. 2 от Наредба № 1 за общинска собственост на ОбС-Русе, чл. 71, чл. 72, т. 1 и чл.75, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, и във връзка с чл. 49, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, Общинският съвет реши:

1. Предоставя безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Спортни имоти”, Сгради с идентификатори 63427.2.4790.3, 63427.2.4790.4, 63427.2.4790.5, 63427.2.4790.6 и 63427.2.4790.7,
2. Допълва Приложение №1 на Правилника за дейността на ОП „Спортни имоти“ – „Списък на спортните обекти, общинска собственост предоставени за управление на ОП „Спортни имоти”, като се добавят:
„Сграда с идентификатори 63427.2.4790.3 – с площ от общо 169, 00 кв.м от които метална барака със застроена площ от 148 кв.м и дървена барака от 21 кв.м, находящ се в гр.Русе ул. Драма № 13 в поземлен имот с идентификатор 63427.2.4790, описан в АПОС № 6205/31.03.10г.”
„Сграда с идентификатори 63427.2.4790.4 – с площ от 22, 00 кв.м, находящ се в гр.Русе ул. Драма № 13 в поземлен имот с идентификатор 63427.2.4790, описан в АПОС № 6205/31.03.10г.“;
„Сграда с идентификатори 63427.2.4790.5 – с площ от 25, 00 кв.м-гараж, находящ се в гр.Русе ул. Драма № 13 в поземлен имот с идентификатор 63427.2.4790, описан в АПОС № 6205/31.03.10г.”;
„Сграда с идентификатори 63427.2.4790.6 – с площ от 19, 00 кв.м, находящ се в гр.Русе ул. Драма № 13 в поземлен имот с идентификатор 63427.2.4790, описан в АПОС № 6205/31.03.10г.”;
„Сграда с идентификатори 63427.2.4790.7 – с площ от общо 276, 00 кв.м., дървена барака, находящ се в гр.Русе ул. Драма № 13 в поземлен имот с идентификатор 63427.2.4790, описан в АПОС № 6205/31.03.10г.”
3. Приема Списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, стопанисвани от ОП “Спортни имоти”, за отдаване под наем през 2014 г., 2015 г. по Закона за физическото възпитание и спорта, както следва:
3.1 Игрища, разположени в югоизточната част на имот с идентификатор 63427.2.4790, улица „Драма“ и ул. „Струга“, източно от сграда с идентификатор 63427.2.4790.7, всяко с площ от 425 кв.м;
3.2 сграда с идентификатори 63427.2.4790.3 – с площ от общо 169, 00 кв.м от които метална барака със застроена площ от 148 кв.м и дървена барака от 21 кв.м;
3.3 сграда с идентификатори 63427.2.4790.7 – с площ от общо 276, 00 кв.м., дървена барака, всички находящи се в гр.Русе ул. Драма № 13 в поземлен имот с идентификатор 63427.2.4790, предмет на АПОС № 6205/31.03.10г.
Описаните по-горе спортните обекти и съоръжения се отдават под наем на лицензирани спортни организации и/или на спортни клубове-техни членове за срок от 10/десет/ години при наемна цена, определена от лицензиран независим оценител, притежаващ сертификат за правоспособност по Закона за независимите оценители.
Кметът на Община Русе да извърши последващите, съгласно закона действия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)