Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1156 Прието с Протокол № 47/20.06.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация; във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 9; чл. 38, ал. 2 и

ал. 4; чл. 41, ал. 2 от Закона за общинска собственост; във връзка с чл. 42, ал. 2 от Наредба № 1 на Общинския съвет Русе, протокол № 40/14.05.2019 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2019 год., с учредяване възмездно право на пристрояване на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков-Русе” ЕООД с ЕИК 117525838, за изграждане на обект: „Пристройка-външен асансьор“ с разгъната застроена площ 18,92 кв.м. към сграда с идентификатор 63427.2.5225.1, двуетажна, с предназначение: за здравно заведение, построена в общински ПИ с идентификатор 63427.2.5225 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, намиращ в гр. Русе, ул. „Независимост” № 2, предмет на АОС № 8221/12.07.2017 г., с прогнозен приход в размер на 4 850 лева /четири хиляди осемстотин и петдесет лева/, без включени дължими данъци и такси.

2. Дава съгласие за учредяване възмездно право на пристрояване на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков-Русе” ЕООД с ЕИК 117525838, за изграждане на обект: „Пристройка-външен асансьор“ с размери 2,20/4,30 м., застроена площ 9,46 кв.м., с разгъната застроена площ 18,92 кв.м. към собствена на дружеството сграда с идентификатор 63427.2.5225.1, двуетажна, с предназначение: за здравно заведение, построена в общински ПИ с идентификатор 63427.2.5225 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, намиращ в гр. Русе, ул. „Независимост” № 2, предмет на АОС № 8221/12.07.2017 г., на цена в размер на 4 850 лева /четири хиляди осемстотин и петдесет лева/, без включени дължими данъци и такси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)