Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1156

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1156
Прието с Протокол № 54/21.12.2006 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.40, ал.1 от ЗОС и чл.46 от Наредба №1 на ОбС-Русе, Общинският съвет реши:

Отказва извършване на замяна на общински недвижим имот по ул. “Янтра” 9, ЖК “Възраждане”, представляващ УПИ ІІ-3581 по плана на гр. Русе, с площ 559 кв. м, заедно с построената в него жилищна сграда от 56 кв.м, предмет на АОС № 4520/16.11.2005 г., с частни жилищни имоти – апартаменти. Мотивът за настоящия отказ е обстоятелството, че районът около РУ “Ангел Кънчев” е презастроен и е необходимо предвиждане и на площ за озеленяване.