Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1157 Прието с Протокол № 42/16.10.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 30 от Наредба № 1 на Общински съвет-Русе, Протокол № 28/28.08.2014 г., чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от ЗОС и заявления за закупуване на имоти, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 г., както следва:
1.1. ПИ с идентификатор 63427.160.163, находящ се в местността „Мерата”, землище на град Русе, с площ 481 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, седма категория при неполивни условия, предмет на акт № 7313/24.07.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 125, том 25, н.д. 4896, дв. вх. регистър № 10082, вх. № 10271/04.08.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 1160,00 лв. (хиляда сто и шестдесет лева) без ДДС, данъци и такси.
1.2. ПИ с идентификатор 63427.166.282, находящ се в местността „Астарджийка”, землище на град Русе, с площ 917 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7311/24.07.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 127, том 25, н.д. 4898, дв. вх. регистър № 10088, вх. № 10269/04.08.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 2000,00 лв. (две хиляди лева) без ДДС, данъци и такси.
1.3. ПИ с идентификатор 63427.166.283, находящ се в местността „Астарджийка”, землище на град Русе, с площ 1027 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7312/24.07.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 131, том 25, н.д. 4901, дв. вх. регистър № 10094, вх. № 10270/04.08.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 2200,00 лв. (две хиляди и двеста лева) без ДДС, данъци и такси.
1.4. ПИ с идентификатор 63427.166.301, находящ се в местността „Астарджийка”, землище на град Русе, с площ 908 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7323/22.08.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 185, том 28, н.д. 5549, дв. вх. регистър № 11213, вх. № 11405/28.08.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 2000,00 лв. (две хиляди лева) без ДДС, данъци и такси.
1.5. ПИ с идентификатор 63427.166.302, находящ се в местността „Астарджийка”, землище на град Русе, с площ 1038 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7324/22.08.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 183, том 28, н.д. 5547, дв. вх. регистър № 11211, вх. № 11406/28.08.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 2200,00 лв. (две хиляди и двеста лева) без ДДС, данъци и такси.
2. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти-частна общинска собственост:
2.1. ПИ с идентификатор 63427.160.163, находящ се в местността „Мерата”, землище на град Русе, с площ 481 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, седма категория при неполивни условия, предмет на акт № 7313/24.07.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 125, том 25, н.д. 4896, дв. вх. регистър № 10082, вх. № 10271/04.08.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 1160,00 лв. (хиляда сто и шестдесет лева) без ДДС, данъци и такси.
2.2. ПИ с идентификатор 63427.166.282, находящ се в местността „Астарджийка”, землище на град Русе, с площ 917 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7311/24.07.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 127, том 25, н.д. 4898, дв. вх. регистър № 10088, вх. № 10269/04.08.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 2000,00 лв. (две хиляди лева) без ДДС, данъци и такси.
2.3. ПИ с идентификатор 63427.166.283, находящ се в местността „Астарджийка”, землище на град Русе, с площ 1027 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7312/24.07.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 131, том 25, н.д. 4901, дв. вх. регистър № 10094, вх. № 10270/04.08.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 2200,00 лв. (две хиляди и двеста лева) без ДДС, данъци и такси.
2.4. ПИ с идентификатор 63427.166.301, находящ се в местността „Астарджийка”, землище на град Русе, с площ 908 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7323/22.08.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 185, том 28, н.д. 5549, дв. вх. регистър № 11213, вх. № 11405/28.08.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 2000,00 лв. (две хиляди лева) без ДДС, данъци и такси.
2.5. ПИ с идентификатор 63427.166.302, находящ се в местността „Астарджийка”, землище на град Русе, с площ 1038 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7324/22.08.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 183, том 28, н.д. 5547, дв. вх. регистър № 11211, вх. № 11406/28.08.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 2200,00 лв. (две хиляди и двеста лева) без ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилите участници-купувачи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)