Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1157

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1157
Прието с Протокол № 54/21.12.2006 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 и чл. 40, ал.1 от ЗОС, и чл.31, ал.1 и чл.46 от Наредба №1 на ОбС-Русе, Общинският съвет реши:

1. Отказва извършване на продажба на урегулиран поземлен имот VІІ-5023, кв. 726, ЖК “Родина 1 и 2”, гр. Русе, с площ 526 кв.м, предмет на АОС № 4268/15.10.2004г.
2.1. Дава съгласие за замяна на урегулиран поземлен имот VІІ-5023, кв. 726, ЖК “Родина 1 и 2”, гр. Русе, с площ 526 кв.м, предмет на АОС № 4268/15.10.2004г., на стойност 126 200,00 лева, с частен поземлен имот № 261, кв.654, ЖК “Здравец”, гр. Русе, с площ 526 кв.м, на стойност 125 200,00 лева, собственост на Иван Христов Попов, Сийка Владимирова Радева и Орлин Цанков Сергев.
2.2. Разликата в цената на заменяните имоти по т. 2.1, в размер на 1 000,00 лева, да се доплати от Иван Христов Попов, Сийка Владимирова Радева и Орлин Цанков Сергев, като от тяхна страна бъдат поети всички дължими данъци и такси при извършване на разпореждането.
2.3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор в съответствие с т. 2.1 и т. 2.2 от настоящото решение.