Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1158 Прието с Протокол № 47/20.06.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 1 и ал. 9; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, и чл. 30 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

I. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост за 2019 г. с продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, намиращи се в гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Мадара“, представляващи:

            1. ПИ с идентификатор 63427.10.723 по Кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Русе с площ 731 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./. За имота е съставен АЧОС № 8385/15.09.2017 г., вписан под № 93, том 30, н.д. 6070, ДВР 13089/26.09.2017 г. в Службата по вписванията – гр. Русе към Агенцията по вписванията, с прогнозен приход от продажбата му в размер на 13 419 лева /тринадесет хиляди четиристотин и деветнадесет лева/, без дължими данъци и такси.

            2. ПИ с идентификатор 63427.10.724 по Кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Русе с площ 742 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./. За имота е съставен АЧОС № 8384/15.09.2017 г., вписан под № 90, том 30, н.д. 6068, ДВР 13071/26.09.2017 г. в Службата по вписванията – гр. Русе към Агенцията по вписванията, с прогнозен приход от продажбата му в размер на 13 620,90 лева /тринадесет хиляди шестстотин и двадесет лева и деветдесет стотинки/, без дължими данъци и такси.

            II. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, намиращи се в гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Мадара“, представляващи:
            1. ПИ с идентификатор 63427.10.723 по Кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Русе с площ 731 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./. За имота е съставен АЧОС № 8385/15.09.2017 г., вписан под № 93, том 30, н.д. 6070, ДВР 13089/26.09.2017 г. в Службата по вписванията – гр. Русе към Агенцията по вписванията, с начална тръжна продажна цена в размер на 13 419 лева /тринадесет хиляди четиристотин и деветнадесет лева/, без дължими данъци и такси.

            2. ПИ с идентификатор 63427.10.724 по Кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Русе с площ 742 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./. За имота е съставен АЧОС № 8384/15.09.2017 г., вписан под № 90, том 30, н.д. 6068, ДВР 13071/26.09.2017 г. в Службата по вписванията – гр. Русе към Агенцията по вписванията, с начална тръжна продажна цена в размер на 13 620,90 лева /тринадесет хиляди шестстотин и двадесет лева и деветдесет стотинки/, без дължими данъци и такси.

            Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и да са за сметка на спечелилия търга.

   Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14 – дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)