Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1158

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1158
Прието с Протокол № 54/21.12.2006 г.

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.35, ал.1, т.2 от Наредба № 1 на Общински съвет Русе, протокол № 71/21.11.2006г. на Комисията по общинска собственост и искане вх.№ 94АА/390/08.11.2006г от Ангел Игнатов Борисов, Общинският съвет, реши:

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от съсобственика Ангел Игнатов Борисов в имот по ул.”Гоце Делчев” № 4 в гр.Русе, представляващ 63,29 % ид.части от УПИ ІІІ-2074, кв.613 с площ 1386 кв.м. и 63,29 % ид.части от масивна едноетажна сграда, изцяло на сутерен със застроена площ 290 кв.м., на стойност 258 960 лв. /словом: двеста петдесет и осем хиляди деветстотин и шестдесет лева/. Дължимите данъци и такси да се определят след решението на Общинския съвет и са за сметка на Ангел Игнатов Борисов.
2.Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор съгласно решението на Общинския съвет.