Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1158

Прието с Протокол № 58/14.04.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл.37, ал.4 ЗОС, Общинският съвет реши:

1. Учредява безвъзмездно право на строеж на МРРБ за Пречиствателна станция за отпадъчни води – Русе и спомагателни съоръжения за срок до 31.12.2012 година.
Решението подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от оповестяването му пред АС – Русе.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(ВЕСКО МАРИНОВ, ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБС – РУСЕ)