Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1159 Прието с Протокол № 42/16.10.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.8, ал.1, ал.9 и ал.10, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинска собственост, във връзка с чл.30 от Наредба №1 на Общинския съвет Русе, протокол №28/28.08.2014 г. на Комисията по общинска собственост и заявление за откриване процедура за продажба, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2014 год., като включва следните общински недвижими имоти:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 63427.156.463 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с площ 713 кв.м., находящ се в землището на гр. Русе, местност „Под Левента“, предмет на Акт за частна общинска собственост №7314/25.07.2014 год., с прогнозен приход от продажбата му в размер на 2565,00 лeва;
1.2. Поземлен имот с идентификатор 63427.156.469 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с площ 713 кв.м., находящ се в землището на гр. Русе, местност „Под Левента“, предмет на Акт за частна общинска собственост №7315/25.07.2014 год., с прогнозен приход от продажбата му в размер на 2565,00 лeва;
1.3 Поземлен имот с идентификатор 63427.156.470 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с площ 775 кв.м., находящ се в землището на гр. Русе, местност „Под Левента“, предмет на Акт за частна общинска собственост №7316/25.07.2014 год., с прогнозен приход от продажбата му в размер на 2790,00 лeва;
2. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 63427.156.463 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с площ 713 кв.м., находящ се в землището на гр. Русе, местност „Под Левента“, предмет на Акт за частна общинска собственост №7314/25.07.2014 год., с начална тръжна цена в размер на 2565,00 лeва;
1.2. Поземлен имот с идентификатор 63427.156.469 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с площ 713 кв.м., находящ се в землището на гр. Русе, местност „Под Левента“, предмет на Акт за частна общинска собственост №7315/25.07.2014 год., с начална тръжна цена в размер на 2565,00 лeва;
1.3 Поземлен имот с идентификатор 63427.156.470 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с площ 775 кв.м., находящ се в землището на гр. Русе, местност „Под Левента“, предмет на Акт за частна общинска собственост №7316/25.07.2014 год., с начална тръжна цена в размер на 2790,00 лeва.
3. Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)