Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1159 Прието с Протокол № 47/20.06.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 3, чл. 8, ал. 1 и ал. 9,  чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 31, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и извлечение от Протокол №40/14.05.2019 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1.Допълва годишната програмаза управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. с продажба на поземлен имот №0.110 по кадастралния план на с. Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, с трайно предназначение – урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м.), представляващ  поземлен имот 110 в кв. 5, отреден за жилищно застрояване по регулационния план на селото, с площ 1043 кв.м., находящ се в с. Николово, Община Русе, ул. „Хан Кубрат“, предмет на Акт за частна общинска собственост /АЧОС/ №5114/30.07.2007 г., вписан под №196, том XXXII, н.д. 8239, вх.рег. №13 от 03.08.2007 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 12 447,00 лева.

2. Дава съгласие за продажба на поземлен имот №0.110 по кадастралния план на с. Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, с трайно предназначение – урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м.), представляващ  поземлен имот /ПИ/ 110 в кв. 5, отреден за жилищно застрояване по регулационния план на селото, с площ 1043 кв.м., находящ се в с. Николово, Община Русе, ул. „Хан Кубрат“, предмет на Акт за частна общинска собственост /АЧОС/ №5114/30.07.2007 г., вписан под №196, том XXXII, н.д. 8239, вх.рег. №13 от 03.08.2007 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, на Иванка Цонева Николова и Диана Бойчева Петрова, срещу заплащане от купувачите на цена 12 447,00 лева без дължими данъци и такси. Дължимите данъци и такси са за сметка на купувачите.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)