Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1159

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1159
Прието с Протокол № 54/21.12.2006 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 ЗОС и чл.35, ал.1, т.2 от Наредба №1 на Общински съвет Русе, Общинският съвет реши:

1.Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община Русе и наследниците на Тодор Тодоров Станчев – Йордан Тодоров Станчев и Стоян Тодоров Станчев чрез изкупуване дела на общината, който е 311 кв.м от земеделска земя №016001 с обща площ 2,504 дка в местност „Лозята”, при граници: имот №000110 – пасище, мера; имот №000114 – път ІV клас; имот №000112 – наводнена нива; имот №016007 – нива, за сумата от 300,00 (триста) лева.
2. Йордан Тодоров Станчев и Стоян Тодоров Станчев следва да заплатят стойността на общинската част, както дължимите данъци и такси.
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор със Йордан Тодоров Станчев и Стоян Тодоров Станчев по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС.