Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 116 от 22.03.2012 г.

РЕШЕНИЕ № 116
Прието с Протокол № 8/22.03.2012 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 38 ал. 2 и ал. 4 от ЗОС, чл. 41 ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 26, ал.1, т. 3, и чл. 42, ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, извлечение от Протокол № 2 от 15.02.2012 г. на КОбС и искане от Николай Георгиев Николов, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на масивна пристройка – лятна кухня, към съществуваща жилищна сграда, върху общински недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ХХІ-1061 в кв. 65 с площ от 809.00 кв.м. по плана на град Мартен, община Русе, предмет на АЧОС № 6588 от 13.12.2011 г. (вписан под № 154, том 41, н.д.8508, вх. рег. № 16366 от 16.12.2011 г. на АВп.), на Николай Георгиев Николов и Милена Стоилова Николова от град Русе, на цена от 981.00 лева, без включени: ДДС, данъци и такси, които са за сметка на суперфициарите;
2. Кметът на Община Русе да издаде заповед и сключи договор.
3. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)