Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 116 Прието с Протокол № 5/16.02.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 2 и ал. 4, чл. 8, ал. 1 и ал. 9 от ЗОС, чл. 44, ал. 2 и ал. 4 от Наредба №1 за общинската собственост  на Общински съвет – Русе, Общински съвет – Русе реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024 г. на Община Русе с учредяване безвъзмездно право на ползване върху част с площ  29,85 кв.м.  от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.765.1.20 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, целият с площ 85,39 кв.м., разположен на първи етаж от масивна административно-жилищна сграда с идентификатор 63427.2.765.1, построена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.765 по КККР на гр. Русе, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Княжеска“ №15, с предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 1, описан в АЧОС №6799 от 25.10.2012 г., вписан под №178, том 39, Н.Д. 7905, ДВР №14235, вх. №14638/26.10.2012 г. по описа на Службата по вписвания – Русе.

2. Дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване върху част с площ  29,85 кв.м.  от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.765.1.20 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, целият с площ 85,39 кв.м., разположен на първи етаж от масивна административно-жилищна сграда с идентификатор 63427.2.765.1, построена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.765 по КККР на гр. Русе, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Княжеска“ №15, с предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 1, описан в АЧОС №6799 от 25.10.2012 г., вписан под №178, том 39, Н.Д. 7905, ДВР №14235, вх. №14638/26.10.2012 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, на Фондация „Русе – град на свободния дух“, ЕИК: 176461951, за срок от 10 /десет/ години.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)