Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 116 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 39, ал. 4 от ЗОС и чл. 44, ал. 4 от Наредба №1 за общинската собственост, Общинският съвет реши:
Учредява безвъзмездно право на ползване на 2 броя центрофуги, частна общинска собственост с обща балансова стойност 3 628,80 лева на общинско търговско дружество „Медицински център 1 – Русе“ ЕООД за срок от 10 (десет) години.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС-Русе пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)