Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 116 Прието с Протокол № 8/23.04.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗР от ЗУТ, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол №3/21.02.2020 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за придаваемо място по улична регулация, във връзка със Решение №412, прието с Протокол №21/18.12.2008 г. на Общински съвет – Русе за прилагане на регулацията на УПИ VIII-110 в кв. ИПЗ по регулационния план град Русе, Общински съвет – Русе реши:

           1. Обявява придаваем терен от 197 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.8.353 – бул. „Тутракан“, придаван къмУПИ VIII-110 в кв. ИПЗ, съобразно Решение №412, прието с Протокол №21/18.12.2008 г. на Общински съвет – Русе, за частна общинска собственост.

           2. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 197 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.8.353 – бул. „Тутракан“, приобщен къмУПИ VIII-110 в кв. ИПЗ по регулационния план на град Русе на „МЕТИКА-2000“ ООД, ЕИК 117605318, след заплащане на Община Русе цена в размер на 21 227,00 лева (двадесет и една хиляди двеста двадесет и седем лева) и дължимите данъци и такси.

           3. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарждиев)