Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 116

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 116
Прието с Протокол № 8/13.03.2008 г.

    На основание чл.21, ал.1, т. 9  от ЗМСМА на Общински съвет – Русе, общинският съвет реши:

Избира за срок от две години следните контрольори:
    1.1. Анатоли Станев и Добромир Димитров за „Паркстрой” ЕООД
    1.2. Преслава Костова за „Обреден дом” ЕООД
    1.3. Даниела Петкова и Петя Везирова за „Хляб и хлебни изделия” ЕООД
    1.4. Станимира Илиева за „Изкуство” ЕООД
    1.5. Калин Калинов и Виделин Василев за „Общински пазари” ЕООД
    1.6. Валерий Стоянов и Добромир Добрев за „Градски транспорт” ЕООД
    1.7. Константин Колев за „ДКЦ 1” ЕООД
    1.8. Лилия Ганева за „ДКЦ 2” ЕООД
    1.9. Емил Любенов за „Медицински център 1” ЕООД
    1.10. Антоанета Антонова за „Стоматологиченцентър” ООД
    1.11.Антон Въжаров за „Областен диспансер за психични заболявания със стационар” ЕООД
    1.12.Мария Радева за „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар” ЕООД
    1.13.Димитрина Маринова за „Областен диспансер за кожни заболявания със стационар” ЕООД
    1.14.Калоян Копчев за „Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар” ЕООД
    1.15. Карел Маринович за „Център за рехабилитария и спортна медицина 1” ЕООД.
Определя възнагражденията на контрольорите в размер на 300.00 лв., но не повече от средната заплата за съответното дружество.
Задължава председателя на ОбС – Русе да внесе предложение за освобождаване на всеки контрольор, който две последователни тримесечия не е внесъл отчет за дейността си.
Избира членове на Общи събрания, както следва:
    4.1. „Истър инженеринг” ООД – Илиян Илиев
    4.2. „МБАЛ”АД – Иван Стоянов и Теодора Константинова
    4.3. „Сплендид” АД – Данко Павлов

    4.4. „Агропродукт” АД – Валентин Венков
    4.5. „ВиК” ООД – Мариан Савов
    4.6. „Русенска стокова борса” АД – Момчил Кастерлиев
    4.7.„Проект Русе” АД – Стефан Бучаков, Пламен Ангелов, Свилен Лазаров и Бедрос Пехливанян.