Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1160 Прието с Протокол № 42/16.10.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 31, ал.1 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе, Протокол № 28/28.08.2014 г. на Комисията по общинска собственост, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от ЗОС и заявление за закупуване на имота, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 г. за ПИ с идентификатор 63427.149.802, находящ се в местността „Касева чешма”, с площ 554 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, щеста категория при неполивни условия, предмет на акт № 7321/15.08.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 143, том 27, н.д. 5310, вх. № 10971/19.08.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 650,00 лв. (шестстотин и петдесет) без ДДС, данъци и такси.
2. Дава съгласие за извършване на продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС на ПИ с идентификатор 63427.149.802, находящ се в местността „Касева чешма”, с площ 554 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, щеста категория при неполивни условия, предмет на акт № 7321/15.08.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 143, том 27, н.д. 5310, вх. № 10971/19.08.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе на Петър Асенов Големанов, срещу заплащане от купувача на сумата в размер на 650,00 лв. (шестстотин и петдесет лева) без ДДС, данъци и такси. Дължимите данъци и такси са за сметка на купувача.
3. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)