Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1160 Прието с Протокол № 47/20.06.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 42, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 12, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Наредба №6 на Общински съвет – Русе за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Приема изменение на Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на  граждани с установени жилищни нужди, утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №1065, прието с протокол №43/21.02.2019 г. (допълнен с Решение №1144 на Общински съвет – Русе, прието с протокол №46/16.05.2019 г.), както следва:

1.1. премахва от раздел А.Апартаменти точка №55 – жилищен имот, представляващ апартамент, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Възраждане“, ул. „Митрополит Григорий“ №3, бл. „Балчик“, вх. 1, ет. 5, ап. 1, предмет на АЧОС №9104/21.03.2019 г.;

2. Приема допълнение в Списък №2 на общинските жилища от ведомствения фонд, утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №1065, прието с протокол №43/21.02.2019 г. (изменен с Решение №1144 на Общински съвет – Русе, по протокол 46/16.05.2019 г.), както следва:

2.1. създава нова точка №45 – жилищен имот, представляващ апартамент, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Възраждане“, ул. „Митрополит Григорий“ №3, бл. „Балчик“, вх. 1, ет. 5, ап. 1, предмет на АЧОС №9104/21.03.2019 г.

3.Приема допълнение на Списък №3 на общинските жилища от резервния фонд, утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №1065, прието с протокол №43/21.02.2019 г. (допълнен с Решение №1144 на Общински съвет – Русе, прието с протокол №46/16.05.2019 г.), както следва:

3.1. създава нова точка №145 – жилищен имот, представляващ сграда №2 и самостоятелен обект в сграда №1, с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Панагюрище“ №23-А, предмет на АЧОС №9159/23.04.2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)