Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1160

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1160
Прието с Протокол № 54/21.12.2006 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с протокол № 71/21.11.2006 г. на Комисията по общинска собственост, общинският съвет реши:

Отказва извършване на делба и продажба чрез търг с явно наддаване на част от общински недвижим имот, представляващ земеделска земя, имот № 000581 с обща площ 31,922 дка в местността „Кабаклъка”, V-та категория, с начин на трайно ползване – пасище, мера, актуван с АОС № 3141/1999 г., с оглед нецелесъобразността на делбата и продажбата.