Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1160

Прието с Протокол № 58/14.04.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.31, ал.1,2,3 и 4 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе, протокол № 117/26.01.2011г. на Комисията по общинска собственост и искане вх. № ОС08/1/18.01.2011г. от Георги Великов Шанев, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да се извърши продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в с.Просена, община Русе, представляващ УПИ V-общ., кв.14 с площ 1090 кв.м., предмет на АОС № 4609/14.04.2006г., на пазарна цена в размер на 3 370, без включен ДДС, във връзка с искането за закупуването му от Георги Великов Шанев.
Дължимите данъци и такси да се определят след решението на ОбС и са за сметка на Георги Великов Шанев.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС-Русе пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(ВЕСКО МАРИНОВ, ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБС – РУСЕ)