Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1161 Прието с Протокол № 42/16.10.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА във връзка с чл. 55, ал.3; чл. 60, ал. 1, т. 1 и ал.3; чл.61 от Закона за концесиите (ЗК); чл.91, ал.1и ал.2 от Правилника за прилагане Закона за концесиите (ППЗК), Общинският съвет реши:

1. Прекратява процедурата за предоставяне на концесия на воден обект – микроязовир „Тетово” в землището на с.Тетово Община Русе с АПОС №3850/08.04.2002г и на имот №000323 с площ 98.527 дка с АЧОС №6395/29.12.2010 г. в землището на с. Тетово Община Русе на основание чл. 60, ал. 1, т. 1 от ЗК – няма допуснат участник.
2. Решението по т.1 с мотивите за приемането му се съобщaва на заинтересования участник по реда на чл. 48а от ЗК и подлежи на обжалване по реда на глава единадесета от ЗК в 10-дневен срок от съобщението.
3. Нова процедура за предоставяне на концесия за обекта по т.1 може да се открие, когато първоначално обявената процедура е прекратена и решението за прекратяване е влязло в сила.
4. Депозитът за участие в процедурата се освобождава с решение на кмета на Община Русе в 7-дневен срок от изтичането на срока по т.2 за обжалване на решението за прекратяване на процедурата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)