Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1161 Прието с Протокол № 43/13.12.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 17, ал.1, т. 4 и т. 7 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, общинският съвет реши:

Дава съгласие Община Русе да кандидатства по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“, процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)