Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1161

Прието с Протокол № 58/14.04.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.12, ал.1 от ЗОС; чл.10, ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост, Общинският съвет реши:

І. Предоставя безвъзмездно за управление недвижими имоти -общинска собственост, намиращи се на територията на община Русе, както следва, на:
1. ОДЗ „Червена шапчица”-гр. Русе, жк „Чародейка-Г-юг”, бл. 112, вх. А, ет. 1, ап. 2 с АОС № 6100/26.09.2009 г.
2. ОДЗ „Снежанка” – гр. Русе, жк „Дружба-ІІІ”, бл. 23, вх. Б, ет. 1, ап. 1 с АОС № 6098/26.09.2009 г.
3. ОДЗ „Снежанка” – гр. Русе, жк „Дружба-ІІІ”, бл. 23, вх. В, ет. 1, ап. 2 с АОС № 6099/26.09.2009 г.
4. ЦДГ „Ралица” и Дом за деца лишени от родителски грижи – гр. Русе, ул. „Искър” № 41 с АОС № 5661/06.02.2009 г.
5. ЦДГ „Радост” – гр. Русе, ул. „Богдан войвода” № 6 с АОС № 5426/29.05.2008 г.
6. ЦДГ „Пролет” – филиала в с. Червена вода, община Русе с АОС № 5353/27.02.2008 г.
7. ЦДГ „Пролет” – филиала в мест. „Боклоджа” в землището на с. Червена вода, община Русе с АОС № 4667/11.07.2006 г.
8. ЦДГ „Роза” с. Ново село, община Русе – филиала в с. Тетово, община Русе с АОС № 4257/04.10.2004 г.
9. ЦДГ „Райна Княгиня” – гр. Мартен, община Русе с АОС № 3380/10.03.2000 г.
10. ЦДГ „Роза” с. Ново село, община Русе – филиала в с. Семерджиево, община Русе с АОС № 1455/25.07.1997 г.
ІІ. Упълномощава Кмета на община Русе да издаде заповеди за предоставяне на имотите.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС-Русе пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ВЕСКО МАРИНОВ, ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБС – РУСЕ)