Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1162 Прието с Протокол № 42/16.10.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл. 8, ал.1, ал.9, ал.10 и чл.41, ал.2 от ЗОС, и чл.30 от Наредба № 1 на ОбС Русе за общинската собственост, протокол №23/27.03 .2014 г.на Комисията по общинска собственост и заявления за откриване процедура за продажба, Общинският съвет реши:

1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г., със следните имоти:
1.1.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот № 503.1301 с площ 487 кв.м., намиращ сe в землището на с. Николово, местност „Дрибак 4,5” предмет на АОС № 7152/28.01.2014 г. (вписан под № 111, том 2, дв.вх. 1052, н.д 488 от 04.02.2014 г. на АВп.) с прогнозен приход от продажбата му в размер на 2000,00 лева.
1.2.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот № 503.1302 с площ 482 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 4,5” предмет на АОС № 7153/28.01.2014 г. (вписан под № 112, том 3, дв.вх. 1057, н.д.489 от 04.02.2014 г. на АВп.)с прогнозен приход от продажбата му в размер на 2000,00 лева.
1.3.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот № 503.1303 с площ 558 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 4,5” предмет на АОС № 7154/28.01.2014 г. (вписан под № 110, том 3, дв.вх.1040, н.д.487 от 28.01.2014 г. на АВп.) с прогнозен приход от продажбата му в размер на 2400,00 лева.
1.4.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот № 503.1189 с площ 254 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 4,5” предмет на АОС № 7143/23.01.2014 г. (вписан под № 198, том 2, дв.вх.777, н.д. 377 от 28.01.2014 г. на АВп.); с прогнозен приход от продажбата му в размер на 1040,00 лева.
1.5.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот № 503.1789 с площ 513 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 3,4” предмет на АОС № 7155/28.01.2014 г. (вписан под № 115, том 3, дв.вх.1073, н.д.492 от 04.02.2014 г. на АВп.); с прогнозен приход от продажбата му в размер на 2200,00 лева.
1.6.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот № 503.2149 с площ 550 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 1,2” предмет на АОС № 7156/28.01.2014 г. (вписан под № 113, том 3, дв.вх.1058, н.д.490 от 04.02.2014 г. на АВп.); с прогнозен приход от продажбата му в размер на 2400,00 лева.
1.7.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот № 503.1767 с площ 484 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 3,4” предмет на АОС № 7170/04.02.2014 г. (вписан под № 53, том 4, дв.вх.1347, н.д.630 от 11.02.2014 г. на АВп.); с прогнозен приход от продажбата му в размер на 2000,00 лева.
2.Дава съгласие за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните имоти:
2.1.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот № 503.1301 с площ 487 кв.м., намиращ сe в землището на с. Николово, местност „Дрибак 4,5” предмет на АОС № 7152/28.01.2014 г. (вписан под № 111, том 2, дв.вх. 1052, н.д 488 от 04.02.2014 г. на АВп.); при начална тръжна цена 2000,00 /две хиляди/ лева, без включени ДДС, данъци и такси;
2.2.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот № 503.1302 с площ 482 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 4,5” предмет на АОС № 7153/28.01.2014 г. (вписан под № 112, том 3, дв.вх. 1057, н.д.489 от 04.02.2014 г. на АВп.) при начална тръжна цена 2000,00 /две хиляди/ лева, без включени ДДС, данъци и такси;
2.3.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот № 503.1303 с площ 558 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 4,5” предмет на АОС № 7154/28.01.2014 г. (вписан под № 110, том 3, дв.вх.1040, н.д.487 от 28.01.2014 г. на АВп.) при начална тръжна цена 2400,00 /две хиляди и четиристотин/ лева, без включени ДДС, данъци и такси;
2.4.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот № 503.1189 с площ 254 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 4,5” предмет на АОС № 7143/23.01.2014 г. (вписан под № 198, том 2, дв.вх.777, н.д. 377 от 28.01.2014 г. на АВп.); при начална тръжна цена 1040,00 /хиляда и четиридесет/ лева, без включени ДДС, данъци и такси;
2.5.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот № 503.1789 с площ 513 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 3,4” предмет на АОС № 7155/28.01.2014 г. (вписан под № 115, том 3, дв.вх.1073, н.д.492 от 04.02.2014 г. на АВп.); при начална тръжна цена 2200,00 /две хиляди и двеста/ лева, без включени ДДС, данъци и такси;
2.6.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот № 503.2149 с площ 550 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 1,2” предмет на АОС № 7156/28.01.2014 г. (вписан под № 113, том 3, дв.вх.1058, н.д.490 от 04.02.2014 г. на АВп.); при начална тръжна цена 2400,00 /две хиляди и четиридесет/ лева, без включени ДДС, данъци и такси;
2.7.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот № 503.1767 с площ 484 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 3,4” предмет на АОС № 7170/04.02.2014 г. (вписан под № 53, том 4, дв.вх.1347, н.д.630 от 11.02.2014 г. на АВп.); при начална тръжна цена 2000,00 /две хиляди / лева, без включени ДДС, данъци и такси;
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)