Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1162 Прието с Протокол № 47/20.06.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7  от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 33, чл. 2, ал. 2, чл. 3,  чл. 4, и чл. 5 от Наредба  №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, при съответно приложение на чл. 56, ал. 1, т. 2, и ал. 5 на същия член от ЗУТ, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години на част с площ от                          1,00 кв. м, разположена в югоизточната част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.2.5767.1.3, с административен адрес: гр. Русе, пл. „Свобода“ №4, ет. 0, с предназначение на самостоятелния обект – за културна и обществена дейност, брой нива на обекта – едно, предмет на АПОС №6980/05.06.2013 г., за поставяне на преместваем обект – автомат за топли и безалкохолни напитки, с начална тръжна месечна наемна цена – 71,00 лв (седемдесет и един лева), без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)