Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1162

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1162
Прието с Протокол № 54/21.12.2006 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.127, ал.1, т.3 от Търговския закон и чл.10, ал.1, т.3 от Наредба №9 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

1. Направените от дружеството вноски от месец януари до месец ноември 2006 г., включително, да се считат за главница, съгласно чл.169, ал.2 от ДОПК.
2. Приема предложения от ръководството на “Общински пазари” ЕООД актуализиран план за погасяване задълженията по Акт за установяване на общински вземания №12/30.12.2004 г. при спазване поредност на издължаване: главница, лихва, разноски.