Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1163 Прието с Протокол № 43/13.12.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 65 от АПК и чл. 24а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози, вр.чл. 24, ал. 5 от Наредба № 34/06.12.1999 г. за таксиметровите превози на пътници, Общински съвет – Русе реши:

Определя цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег на територията на Община Русе, считано от 01.01.2023 г., както следва:

  1. Минимални цени:
    1. Дневна тарифа – 0.89 лв.;
    2. Нощна тарифа – 0.99 лв.
  2. Максимални цени:
    1. Дневна тарифа – 1.50 лв.;
    2. Нощна тарифа – 1.80 лв.

Решението подлежи на оспорване по реда на АПК в 30-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)