Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1163 Прието с Протокол № 47/20.06.2019 г.

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост,  чл. 11, ал. 1, изр. 1 и чл. 14, ал. 1, изр. 2, чл. 76, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общинския съвет – Русе и Заповед № РД-46-161/21.03.2019 г. на Министъра на земеделието и храните, обн. ДВ, бр. 33 от 19.04.2019 г., Общинският съвет – Русе реши:

Определя начална тръжна годишна наемна цена за отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ за 2019-2020 стопанска година, както следва:

  • За отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури – житни, бобови и техните смеси – 61,00 лв./дка;
  • За определени за индивидуално ползване пасища, мери, публична общинска собственост, отдавани под наем чрез публичен търг с явно наддаванеза срок от една стопанска година по реда на чл. 37 и, ал. 13 и 14 ЗСПЗЗ – 7,00 лв./дка;
  • За определени за индивидуално ползване ливади, отдавани под наем чрез публичен търг с явно наддаванеза срок от една стопанска година по реда на чл. 37 и, ал. 13 и 14 ЗСПЗЗ – 8,00 лв./дка;
  • За създаване и отглеждане на трайни насаждения по периоди:
  Трайни насаждения Гратисен период, години Период на плододаване
години лв./дка
  Лозови насаждения   3 4-7 49,00
8-10 74,00
Овощни насаждения – семкови, костилкови, черупкови   4 5-7 41,00
8-10 61,00
Ягодоплодни култури 2 За периода на плододаване до 10 години максимум от сключване на договора за наем 56,00
Етерично-маслени култури – роза, мента, лавандула, шипка и др.   3 За периода на плододаване От 4-10 37,00
Култивирани билки – срок на предоставяне – 5 години   1                          2-5 26,00
  Калифорнийски аспержи   3   4-10   58,00
       
  • За отглеждане на съществуващи трайни насаждения:
Трайни насаждения Цена лв./дка
Лозови насаждения 49,00
Овощни насаждения (семкови, костилкови, черупкови) 66,00
Етеричномаслени култури (роза, мента, лавандула, шипка и др.) 37,00

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)