Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1163

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1163
Прието с Протокол № 54/21.12.2006 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.10, ал.1, т.3 от ЗПСК и чл.9, т.5 от Правилата за управление и разпореждане с парични средства в специалния фонд по чл.10, ал.1, т.3 от ЗПСК, общинският съвет реши:

1. Освобождава от длъжност – разпоредител със средствата на общинския инвестиционен фонд – инж.Валери Андреев.
2. Определя за разпоредител със средствата на общинския инвестиционен фонд – Александър Нанев Неделчев – Зам.кмет на Община Русе