Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1164 Прието с Протокол № 42/16.10.2014 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22 от ПЗР от ЗУТ, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол № 28/28.08.2014 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за ПУП-ПР, във връзка с влязла в сила Заповед № РД-01-2178/25.07.2014 г. на Кмета на Община Русе за подробен устройствен план-план за регулация за УПИ XVII-154 в кв. 149 по регулационния план на кв. „Средна кула“, град Русе, Общинският съвет реши:

1. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 14 кв.м. по улична регулация, приобщен южно към УПИ XVII-154, след заплащане на Община Русе цена в размер на 280,60 лв. (двеста и осемдесет лева и шестдесет стотинки) и дължимите ДДС, данъци и такси на Пламен Иванов Иванов.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)