Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1164 Прието с Протокол № 47/20.06.2019 г.

 На основание чл. 21, ал. 2,  във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 112, ал. 1, т. 1  ЗГ, чл. 4, ал. 3, чл. 5, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 1 на същия член, чл. 46, т. 1, чл. 49, ал. 1, т. 1  НУРВИДГТДОСПДНГП, чл. 90, ал. 2 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:

  1. Приема начални тръжни цени, без ДДС, за продажба на стояща дървесина на корен, съгласно Приложение № 1.
  2. Дава съгласие за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в горски територии, собственост на Община Русе, с конкретни количества на продаваната стояща дървесина на корен, в съответните подотдели, определени съобразно действащия Годишен план за ползване на дървесина в горски територии, собственост на Община Русе за 2019 година, посочени  по-долу, както следва:
Място на извършване на дейността – отдел, подотдел Категория дървесина Размер и качество на асортиментите Дървесен вид Количество /м3/
   4 – e  Дърва  Дърва акация 50 м3
   6 –  г  Дърва  Дърва акация 42 м3
   13 – е2  Дърва  Дърва акация 11 м3
   173 – а  Дърва  Дърва акация 3223 м3
   173 – б  Дърва  Дърва акация 1036 м3
   173 – в  Дърва  Дърва акация 341 м3
   173 – г  Дърва  Дърва акация 1051 м3
   173 – д  Дърва  Дърва акация 118 м3
                                    Общо  5872 м3

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)