Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1164

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1164
Прието с Протокол № 54/21.12.2006 г.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.8 ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ и чл.16 ал.3 от Правилника за приложение му, общинският съвет реши:

1.Избира за председател на комисията по ЗУЖВГМЖСВ – Александър Неделчев – Зам.кмет на Община Русе.
2. Избира за членове на комисията от общинската администрация:
– Бонка Петкова Бойчева – Гл.счетоводител
– Мария Минчева Козовска – представител на вложителите.