Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1164

Прието с Протокол № 58/14.04.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.45, ал.ал. 1 и 8 от раздел ІІ на ЗЮЛНЦ, чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост и раздел І, чл.2, ал.1 , т.21-А, раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да се отдаде под наем на “Съюз на математиците в България – секция Русе” нежилищен имот частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ж.к. „Възраждане”, ул.”Шейново” №14, кв.347.1, за срок до осигуряване на средства за приспособяването му за детска градина, но за не повече от пет години, със застроена площ 100,40кв.м и месечна наемна цена – 26,35лв., от които 21,96лв. за сграда и 4,39лв. – ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.21-А; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
2. Възлага на Кмета на Община – Русе след влизане в сила Решението на Общинския съвет да издаде заповед и сключи договор за наем за срок до осигуряване на средства за приспособяването на посочения в т.1. обект за детска градина, но за не повече от пет години.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет Русе пред Административен съд Русе в 14 дневен срок от съобщаването.
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(ВЕСКО МАРИНОВ, ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБС – РУСЕ)