Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1165 Прието с Протокол № 42/16.10.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 и 4 от ЗОС и чл. 10, ал.3 от Наредба № 1 на ОбС Русе, Общинският съвет реши:

Предоставя безвъзмездно за управление на Регионален исторически музей гр. Русе, спрямо имот намиращ се в гр.Русе, ул.”Червен“ № 2, представляващ: поземлен имот с идентификатор 63427.2.565 по КККР на гр. Русе, с площ от 1705 кв.м., за който е образуван УПИ I – 565 в кв. 56 по регулационния план на гр. Русе, предмет на АПОС № 6931/06.03.2013 г. вписан под № 97, том 8, н.д. 1491, вх.рег. № 3523/12.03.2013 г. по описа на Службата по вписванията – гр. Русе.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС – Русе пред Административен съд – Русе в 14 – дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)