Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1165 Прието с Протокол № 47/20.06.2019 г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 34, ал. 1, т. 2, чл. 37, ал. 1, т. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча, чл. 49, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, чл. 42, чл. 43, ал. 1 и ал. 3, т. 2, чл. 173, ал. 1 и чл. 174, ал. 1, т. 1 от Закона за горите и чл. 90, ал. 1 от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, Общинският съвет реши:

Определя долупосочените имоти – собственост на Община Русе, с начин  на трайно ползване – друг вид трайно насаждение, определени като дивечови ниви съобразно действащия горскостопански план, находящи се в землището на с. Тетово, Община Русе, за площи за специализирана фуражна база за изхранване на дивеча и дава съгласие същите да бъдат отдадени под наем като дивечови ниви за осигуряване изхранването на дивеча , за срок от 11 месеца, считано от 01.12.2019 г., в полза на ТП „Държавно горско стопанство – Сеслав“ – гр. Кубрат, БУЛСТАТ 2016168050052, срещу заплащане на наемна цена от 55,92 лв. на декар, за целия срок на наемното отношение, както следва:

Представляващ ПИ с идентификатор по КК на с. Тетово, Община Русе Стар № имот Вид подотдел Вид собственост Площ в декари
72357.459.128 0.128 Дивечова нива Общинска частна 31,916
72357.459.129 0.129 Дивечова нива Общинска частна 7,594
72357.459.130 0.130 Дивечова нива Общинска частна 12,077
72357.459.134 0.134 Дивечова нива Общинска частна 5,137
72357.459.155 0.155 Дивечова нива Общинска частна 48,443
72357.459.163 0.163 Дивечова нива Общинска частна 12,273
72357.459.172 0.172 Дивечова нива Общинска частна 15,746

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)