Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1165

Прието с Протокол № 58/14.04.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.45, ал.ал. 1 и 8 от раздел ІІ на ЗЮЛНЦ, чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост и раздел І, чл.2, ал.1 , т.21, раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да се отдадат под наем за срок от пет години помещения частна общинска собственост за клуб на Сдружение “Шахматен клуб ДУНАВ”, намиращи се в нежилищен имот общинска собственост, в гр. Русе, ул.”Фердинанд” №3-А, ет.4, стаи № 5 и №7, с обща площ от 68,60кв.м. и месечна наемна цена – 45,84лв. с ДДС., от които 38,20лв. за сграда и 7,64лв. – ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.21; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
2. Възлага на Кмета на Община Русе след влизане в сила Решението на Общинския съвет да издаде заповед и сключи договор за наем за срок от пет години за посочения в т.1 обект.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд Русе в 14-дневен срок от съобщаването.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(ВЕСКО МАРИНОВ, ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБС – РУСЕ)