Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1166 Прието с Протокол № 42/16.10.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА; чл.12, ал.1 от ЗОС и чл.10, ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за предоставяне на недвижим имот-публична общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ж.к. „Дружба – 3”, представляващ ПИ с идентификатор 63427.4.2982 с площ 6 967 кв.м. и построената в него сграда-триетажна със застроена площ 435 кв.м., на ЦДГ „Снежанка”, безвъзмездно, за управление.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС – Русе пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)