Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1166 Прието с Протокол № 47/20.06.2019 г.

На основание чл.21, ал.2,  във връзка с  чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси,  Общинският съвет реши:

І. Приходи – държавни дейности

§2405 „Приходи от наеми на имущество“                                                                +1 056лв.

ОУ  „Васил Априлов“       +1 056лв.

§3702 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност“                                   -32лв.

ОУ „Васил Априлов“              -32лв.

Всичко приходи държавна дейност:                                                                     +1 024лв.

II. Приходи – местна дейност

§4501 „Дарения от страната“ за км. Николово                                                       +4 400лв.

Всичко приходи местна дейност:                                                                          +4 400лв.                                                              

Всичко приходи по бюджета:                                                                                 +5 424лв.

ІII. Разходи – държавни дейности

ФУНКЦИЯ „Отбрана и сигурност“

Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“

§1098 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи“ -869лв.

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“

Обект „Климатична система  12 000 ВТU“ 1 бр. – Детски педагогически стаи     +869 лв.

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.

Всичко за функция:                                                                                                           0лв.

ФУНКЦИЯ „Образование“

Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“

§1062 „Разходи за застраховки“   ОУ „Васил Априлов“                                         +1 024лв.

Всичко за дейност:                                                                                                    +1 024лв.

Всичко за функция:                                                                                                  +1 024лв. 

ФУНКЦИЯ „Здравеопазване“

Дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“

§1015 „Материали“                                                                                                  -202 363лв.

§ 5100 „Основен ремонт“

Обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Детска ясла №4“   +200 000лв.

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“

Обект „Климатици – 4броя – за Детски ясли, град Русе“                                            -244лв.

/било:5600лв., става: 5 356лв./

Обект „Климатична система  12 000 ВТU“ 3 бр. за Детски ясли                           +2 607лв.

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.

Всичко за функция:                                                                                                           0лв.

ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Дейност 540 „Дом за стари хора“

§1015 „Материали“                                                                                                     +1 322лв.

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“

Обект „Климатици инверторни – колонни 2бр. за ДСХ „Възраждане“                 -1 322лв.

 /било:7000лв., става: 5 678лв./ 

Всичко за дейност:                                                                                                            0лв.

Дейност 541 „Домове за възрастни хора с увреждания“

§1015 „Материали“                                                                                                        -117лв.

 §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“

Обект „Климатик  инверторен – 1 бр. за ДПЛФУ „Милосърдие“ гр. Русе“             +39лв.

/било:1300лв., става:1339лв./

Обект „Климатици инверторни – 2бр. за ДПЛД „Приста“ гр. Русе“                         +78лв.

/било:2 600лв., става:2 678лв./

Всичко за дейност:                                                                                                                         0лв.

Всичко за функция:                                                                                                           0лв.

Всичко разходи държавни дейности:                                                                    +1 024лв.

ІV. Разходи – местни дейности

ФУНКЦИЯ   „Общи държавни служби“

Дейност 122 „Общинска администрация“

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“

Обект „Климатична система“ 4бр.                                                                            +4 296лв.

Всичко за дейност:                                                                                                    +4 296лв.                                                                 

Всичко за функция:                                                                                                              +4 296лв.

ФУНКЦИЯ   „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“

§1015 „Материали“                                                                                                      -4 200лв.

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“

Обект „Мултифункционално устройство А3“ 1 бр.                                                +4 200лв.

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.

Дейност 622 „Озеленяване“

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“

Обект „Челен товарач“ 1 бр.  км. Николово                                                             +9 360лв.

Обект „Кофа за челен товарач“ 1 бр. км. Николово                                                +1 380лв.

Всичко за дейност:                                                                                                  +10 740лв.

Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“

§5100 „Основен ремонт“ ОП „Паркстрой“                                                             +49 964лв.

Обект „Реконструкция на отоплителна инсталация на оранжерии“  +49 964лв. 

§1016 „Горива, вода и енергия“  ОП „Паркстрой“                                                   -7 500лв.

Всичко за дейност:                                                                                                            +42 464лв.                                                                                                                                              

Всичко за функция:                                                                                                +53 204лв.

ФУНКЦИЯ „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“

Дейност 759 „Други дейности по културата“

§5219 „Придобиване на други ДМА“

Обект „Коледни светещи фигури“ 3 бр.                                                                 +27 000лв.

§1020 „Външни услуги“                                                                                           -27 000лв.

Всичко за дейност:                                                                                                                        0лв.

Всичко за функция:                                                                                                           0лв.

ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги“

Дейност 836 „Дейности по въздушния транспорт“ ОП „Паркстрой“

§1016 „Вода, горива и енергия“                                                                                 -2 180лв.

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“

Обект „Стационарна УКВ авиационна радиостанция“ 1 брой                               +1700лв.

§5301 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“

Обект „ПП „Winsort“ 1 бр.                                                                                           +480 лв.  

Всичко за дейност:                                                                                                                        0лв.

Всичко за функция:                                                                                                                      0лв.                   

ФУНКЦИЯ „Разходи некласифицирани в другите функции“

Дейност 998 „Резерв“

§0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“                                         -53 100лв.

Всичко за дейност:                                                                                                   -53 100лв.

Всичко за функция:                                                                                                 -53 100лв.                   

Всичко разходи местни дейности:                                                                         +4 400лв.

V. Корекции в Инвестиционната програма за 2019г. с целеви  средства:

  Наименование на обекта Финансиране с целеви средства /било/ Финансиране с целеви средства /става/ Финансиране със собствени средства /било/ Финансиране със собствени средства /става/ Корекция „+“/“-„
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“          
Дейност 122 „Общинска администрация“          
Обект „Климатик за сградата на Община Русе“ било:1бр./става: 2бр. 1600 3378     +1778
Обект „Климатик“ 1бр. 0 869     +869
Дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“          
Обект „Колонни климатици – 2бр. за ОП СПОТ гр. Русе“ 11200 5678     -5522
Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“          
Обект „Режеща греда, с циркуляри, прикачна към мулчер, нова за ОП „Паркстрой“ гр. Русе 1бр. 25500 20700     -4800
Обект „Прътова телескопична кастрачка, нова за ОП „Паркстрой“ р. Русе“ 1бр. 1400 0     -1400
Обект „Моторна метла – нова за ОП „Паркстрой“ гр. Русе“ 1бр. 1400 0     -1400
Дейност 745 „Обредни домове и зали“ Обект „Климатик колонен 1бр. за ОП „Обреден дом“ гр. Русе“     2400     2839         +439
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ Дейност 619 „Др. дейности по жил. строителство, благоустр. и рег. развитие“ Обект „Временен открит паркинг за автомобили на ул. „Мадарски конник“, гр. Русе – проектиране“           777           10813             30662             20626           +10036 -10036
§5100 „Основен ремонт“ Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“ Обект „Реконструкция на отоплителна инсталация на оранжерии“ на ОП „Паркстрой“ /обща стойност 60 000лв./               0           10036           +10036

Всичко разходи по бюджета:                                                                                  +5 424лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)