Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1166

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1166
Прието с Протокол № 54/21.12.2006 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 2, чл. 31 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, 6 и 9 от Наредба за търговете и конкурсите, Общинският съвет реши:

1. Да се продаде чрез публичен търг с явно наддаване общинският нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества – магазин “Пловдив”, гр. Русе, ул. Плиска 5, ж. бл. Орфей, със застроена площ 138,43 кв. м. заедно с 2,662 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху застроената площ, при начална тръжна цена 347200 лв. и стъпка на наддаване 10000 лв.
2. Депозитът за участие в търга е в размер на 34720 лв. и се внася в срок до 20 дни считано от датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник” чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
3. Тръжната документация се закупува в Центъра за административни услуги и информация на община Русе, сектор “Търговия и транспорт”, пл. Свобода 6. Цената на тръжната документация е 90 лв. и се заплаща в офиса на ДЗИ “БАНК” АД – клон Русе, намиращ се в Центъра за административни услуги и информация.
4. Срок за закупуване на тръжна документация – 19 дни, считано от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.
5. Срок за подаване на предложенията за участие в търга – 20 дни, считано от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.
6. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден в срок до 16,00 часа на 20-ия ден включително от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”, след закупуване на тръжни книжа и предварителна заявка.
7. Търгът да се проведе на 22-вия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” от 10,00 часа в заседателната зала на третия етаж община Русе, пл. Свобода 6.
8. Утвърждава тръжната документация и проекта на договора за продажба, като част от нея.
9. Избира комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима от общинска администрация, която да организира и проведе търга. Всеки член на тръжната комисия да получи възнаграждение за дейността си в размер на 30 лв. плюс по 10 лв. на час съобразно продължителността на търга.
10. Възлага на комисията по приватизация и следприватизационен контрол да определи спечелилия търга участник.
11. Възлага на кмета на община Русе да освободи депозитите на неспечелилите участници в търга, да издаде заповед за спечелилият търга участник и да сключи приватизационнен договор за покупко-продажба с него.
12. При непродаване на обекта да се проведе повторен търг 21 дни след първата дата от 10,00 часа на същото място и при същите условия.
13. Купувачът имат право на разсрочено плащане при следните условия: началната вноска при сключване на договора е не по-малка от 50 на сто от цената, на която е спечелен търгът; заплащането на останалата част от цената може да се разсрочи до две години, считано от датата на подписване на договора за продажба; стойността на неизплатената част се увеличава чрез олихвяване с основния лихвен процент за съответния период и надбавка: 12 пункта при разсрочване до две години; 10 пункта при разсрочване до една година.