Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1167 Прието с Протокол № 42/16.10.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 42, ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за учредяване право на надстрояване на Самостоятелна медико – диагностична лаборатория „Здраве – 99“ ООД, ЕИК 117109635, на съществуваща едноетажна сграда със сутерен, построена върху общинска земя, представляваща ПИ с идентификатор 63427.2.250 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, одобрени със Заповед №РД-18-18 от 16.05.2007 г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, с адрес на имота: град Русе, ул. „Видин“ № 21 , а именно на втори етаж, със застроена площ от 231,56 кв.м., с пристройка към него от 9,94 кв. м. и на трети етаж със застроена площ от 223,18 кв.м., с пристройка към него от 1,43 кв. м., с общата разгъната застроена площ 513,19 кв. м., включваща и подпокривно пространство с площ от 37,14 кв. м., съгласно одобрения от Главния архитект на Община Русе инвестиционен проект, на цена 117 798,90 лева, без включени ДДС и други дължими данъци и такси.
Дължимите данъци и такси да се определят, след решението на Общинския съвет и са за сметка на СМДЛ „Здраве – 99“ ООД.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)