Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1167 Прието с Протокол № 43/13.12.2022 г.

На основание чл. 79 от АПК, чл. 21, ал.2, във вр. с ал.1, т.23 и чл. 17, ал.1, т. 3 и т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

 1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе, както следва:

§ 1. чл. 40, ал. 1 се изменя както следва: В края на изречението вместо точка се поставя запетая и се добавя следният текст: „или с международни и национални номинации и награди“;
§ 2. чл. 42 придобива следната редакция: „Награда “Русе” се придружава с диплом.“, т.1, т.2, и т.3 се заличават.
§ 3. чл. 43, ал. 1 придобива следната редакция: „Награда „Русе“ се присъжда в областите „изкуство и култура“ и „образование и наука“ по раздели, както следва:

 1. Изкуство и култура:
  1.1. Литература – 1 индивидуална награда – проза, поезия, драматургия, превод, журналистика и културно-историческо наследство.
  1.2. Сценични изкуства – индивидуална награда – театър, опера, оперета, мюзикъл, куклен театър, танци, музика.
  1.3. Визуални изкуства – 1 индивидуална награда – изобразително изкуство, архитектура, филмово изкуство, аудио-визуално изкуство.
  1.4. Изключителен принос в областта на изкуството и културата – 1 индивидуална награда.
 2. Образование и наука:
  2.1. Постижения в областта на предучилищно, начално, основно образование – 1 индивидуална награда.
  2.2. Постижения в областта на гимназиалното и висшето образование – 1 индивидуална награда.
  2.3. За научен и учителски екип – 1 колективна награда.
  2.4. Изключителен принос в областта на образованието – 1 индивидуална награда.“

§ 4. чл. 45, ал. 2 и ал. 3 придобиват следната редакция:

 1. В състава на Специализираната комисия по присъждане на наградите за област “изкуство и култура” влизат както следва: Зам.-кмет по хуманитарни дейности при Община – Русе, 3 представители на постоянната комисия по култура и религиозни въпроси, определени от председателя на ОбС – Русе, 2 представители на Дирекция “Хуманитарни дейности ” при Община – Русе, 3 експерти, предложени от Обществения съвет за култура към Община Русе.
 2. В състава на Специализираната комисия по присъждане на наградите за област “образование и наука” влизат както следва: Зам.-кмет по хуманитарни дейности при Община – Русе, 3 представители на постоянната комисия по образование, наука и иновации, определени от председателя на ОбС при ОбС – Русе, 2 представители на Дирекция “ Хуманитарни дейности ” при Община – Русе, и 2 представители на РУО – Русе.

§ 5. Преходни и заключителни разпоредби
Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе влиза в сила от момента на нейното приемане с Решение № 1167 по Протокол № 43 от 13.12.2022 г. на Общински съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)