Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1167 Прието с Протокол № 47/20.06.2019 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 79 АПК, Общински съвет- Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществен транспорт на територията на Община Русе, със следното съдържание:

§ 1. В  чл. 20 цифрата: „14,50 лв.” се заменя с цифрата „16,50 лв.“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)