Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1167

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1167
Прието с Протокол № 54/21.12.2006 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

Допълва свое решение № 1141, прието с протокол № 53/24.11.2006 г., с т.5 със следното съдържание:
5.1. Минималните цени при разпореждане с общински недвижими имоти – терени на територията на Индустриалния парк, намиращи се в местността „Слатина”, Източна промишлена зона, гр.Русе, са 18,00 EUR/кв.м.
5.2. При учредяване право на строеж върху терени на територията на Индустриалния парк, намиращи се в местността „Слатина”, Източна промишлена зона, гр.Русе, минималната стойност на същото да бъде 50% от стойността на земята по т.5.1. от решението.