Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1168 Прието с Протокол № 42/16.10.2014 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.12, ал.3 и 4 от ЗОС и чл. 12, ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост, общинският съвет реши:

1. Предоставя безвъзмездно за управление, за срок до 31.03.2015 г. на част от недвижим имот-частна общинска собственост, представляваща стаи №№ 1, 8, 9, 10, сервизно помещение и една тоалетна с обща застроена площ 109 кв.м. от V-тия етаж на административна сграда, намиращ се в гр. Русе по ул. „Фердинанд” № 3а, предмет на АОС № 6675/09.04.2012 г., на Министерство на образованието, младежта и науката, за нуждите на проект ВG 051РО001-4.3.02-001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” към оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да сключи допълнително споразумение към договора от 13.03.2013 г., за предоставяне на частта от имота.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)