Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1168 Прието с Протокол № 43/13.12.2022 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и във връзка с чл.17, ал.1 от Закона за общинския дълг, Общински съвет – Русе реши:

 1. Община Русе да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе“, административен договор №Д-34-89 от 07.10.2019 г., регистрационен номер в ИСУН №BG16M1OP002-5.004-0012-С01, финансиран по ОП „Околна среда“, процедура „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“
 • Максимален размер на дълга – 8 120 000 лв. (словом: Осем милиона сто и двадесет хиляди лева)
 • Валута на дълга – лева
 • Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем
 • Условия за погасяване:
 • Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване
 • Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган съгласно административен договор №Д-34-89 от 07.10.2019 г., регистрационен номер в ИСУН №BG16M1OP002-5.004-0012-С01, финансиран по ОП „Околна среда“, от възстановено ДДС по проекта и/или от собствени бюджетни средства.
 • Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %
 • Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
 • Начин на обезпечение на кредита:

– Учредяване на залог върху вземанията на Община Русе, с изключение на авансовото плащане, по административен договор №Д-34-89 от 07.10.2019 г., регистрационен номер в ИСУН №BG16M1OP002-5.004-0012-С01, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма Околна среда, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

 • Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на Община Русе, по която постъпват средствата по проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе“, по административен договор №Д-34-89 от 07.10.2019 г., регистрационен номер в ИСУН №BG16M1OP002-5.004-0012-С01;
 • Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Русе, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
 1. Възлага и делегира права на Кмета на Община Русе да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на Фонд ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)