Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1168

Прието с Протокол № 58/14.04.2011 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.79 от АПК, Общинският съвет реши:

І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, както следва:
В т.6.2. се добавят две нови изречения със следното съдържание:
При работа извън периода 01.05. – 30.09. на годината, за обектите по чл.2, ал.1, т.20-Б., т.33.2. и т.33.3. и т.40 – се заплащат наеми по цените на чл.2, ал.1 – лв./кв.м./ден, в зависимост от основното предназначение на обекта, след предварително заявление, подадено до Кмета на Община Русе, като се посочва периода на ползване.
При извършване на ремонтни дейности, реконструкция, ново строителство или пристрояване, временна промяна в маршрути на обществения транспорт и временна организация на движение, разрешени по установения ред със срок на изпълнение по-дълъг от един месец, когато се засяга ползвания имот – сграда и/или терен общинска собственост, за времетраенето на ремонта /реконструкцията/ наемателите на засегнатите обекти:
– се освобождават от заплащане на наем при затваряне на обекта; – заплащат 20% от договорената наемна цена, при ограничен достъп до обекта;
ІІ. Възлага на Кмета на Община Русе, да сключи допълнителни споразумения с наемателите, съгласно промяната на Наредба №2 по т.І, считано от 01.05.2011год.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(ВЕСКО МАРИНОВ, ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБС – РУСЕ)